• Nederlands

Diensten

boxarrow-up

VACCP-analyse

Naar aanleiding van diverse schandalen is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor voedselfraude, ook wel productintegriteit. Bij voedselfraude is sprake van opzettelijke vervalsing of besmetting, met als motivatie economisch belang. Voedselfraude kan mogelijk resulteren in gevaren voor de volksgezondheid. Vaak heeft voedselfraude echter te maken met het schaden van het vertrouwen van de consument doordat de gecommuniceerde informatie niet klopt. Definitie Onder voedselfraude verstaat FoodTrust de definitie van Spink en Moyer (2011): ‘Elke opzettelijke vervalsing, vervanging of toevoeging aan een product of grondstof, of het geven van een verkeerde voorstelling van het product of materiaal, om er financieel voordeel mee te behalen’. Grote vraag Er zijn verschillende redenen en aanleidingen waarom voedselfraude steeds meer voorkomt. Een voorbeeld is een stijgende prijs van een product door een slechte oogst. Dit kan de aanleiding zijn voor voedselfraude, omdat er een grote vraag is naar een product tegen een gunstige prijs. Het vervalsen van een product kan dan extra winst opleveren. Andere factoren die invloed kunnen uitoefenen op het aantal gevallen van voedselfraude zijn: De productieketens worden steeds complexer Er is economisch gewin te behalen Het kan een goedkope en gemakkelijke manier van geld verdienen zijn Wereldwijde sourcing Er is een grote vraag

boxarrow-up

TACCP-analyse

Voedselfraude wordt gemotiveerd door economisch gewin. De motivatie bij Food defense is juist om moedwillig kwaad te doen. Een voorbeeld van Food defense uitingen bij de catering van een luchtvaartmaatschappij is het toevoegen van naalden in broodjes. Met een gedegen TACCP inventarisatie worden eventuele risicogebieden in het bedrijf vastgesteld. Ontstaan in de Verenigde Staten Threat Analysis Critical Control Points (TACCP) en Food defense zijn ontstaan in de Verenigde Staten. Na de aanslagen in 2001 zijn door de ‘Food and Drug Authority’ eisen opgesteld voor Food defense. De Europese markt heeft hier op ingespeeld. Dat heeft geresulteerd in de vermelding van Food defense in diverse kwaliteitsstandaarden, zoals BRC, IFS en ISO 22000. Eigen productiefaciliteit Food defense richt zich specifiek op de beveiliging van de eigen productiefaciliteit. Met een Threat Analysis (TACCP) kun je situaties waarin moedwillig iets aan producten worden gedaan, voorkomen. Naar aanleiding van een TACCP inventarisatie kun je verschillende maatregelen nemen, bijvoorbeeld de beveiliging van het pand versterken en strenge regels voor het meenemen van persoonlijke eigendommen in productieomgevingen. Momenteel zijn in verschillende kwaliteitsstandaarden eisen opgenomen ten aanzien van het uitvoeren van een gedegen Threat Analysis (TACCP). Bij een TACCP inventarisatie beoordeelt men waar mogelijk risico’s aanwezig zijn op

boxarrow-up

Klokkenluidersregeling

Ten behoeve van het melden van misstanden en afwijkingen inzake productintegriteit kun je je aansluiten bij de klokkenluidersregeling. Met de klokkenluidersregeling kunnen medewerkers bij ons volledig anoniem melding maken om misstanden en/of afwijkingen te communiceren. Een gefaseerd stappenplan Wij zullen de melding vastleggen en communiceren met het management van de betreffende organisatie. Door de uitvoering van een gefaseerd stappenplan zal de melding in behandeling genomen worden. Ten eerste zullen we een diepgaande oorzaakanalyse uitvoeren, waarna correcties en corrigerende maatregelen zullen worden getroffen om afwijkingen betreffende de productintegriteit en hun oorzaken weg te nemen. Ter afsluiting zal geverifieerd worden of de juiste maatregelen zijn getroffen. Overeenkomst Een effectieve klokkenluidersregeling heeft grote voordelen voor jouw organisatie. Zodra jouw organisatie zich aansluit bij de klokkenluidersregeling wordt er een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat je bewerkstelligt om, zonder onnodig uitstel, alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen te treffen. De melder mag geen negatief effect ondervinden aan de melding via de klokkenluidersregeling. Misstanden en afwijkingen inzake productintegriteit kunnen telefonisch gemeld worden op het nummer 0800 – 3844000 Meer informatie over de klokkenluidersregeling? Wil je meer informatie over de klokkenluidersregeling of hoe je hierbij aan kunt sluiten? Neem dan contact met ons op voor

boxarrow-up

Trainingen

In samenwerking met Normec Training & Education bieden wij verschillende mogelijkheden om jouw medewerkers te trainen op het gebied van voedselveiligheid, Food defense en voedselfraude. Incompany trainingen Om meer kennis te vergaren zijn er de trainingen Food defense en voedselfraude. Deze trainingen verzorgt Normec Training & Education incompany zodat we de inhoud van de training aan bedrijfsspecifieke situaties aan kunnen passen. Ook op het gebied van crisismanagement bieden wij trainingen aan. Aan de hand van een casus kunnen diverse oefeningen uitgevoerd worden die relevant zijn voor uw organisatie. Open inschrijving trainingen Naast een incompany training kan je jouw medewerkers inschrijven voor bijvoorbeeld de training Food defense. Deze training vergroot het inzicht in de gevaren van opzettelijke besmetting en het voorkomen hiervan. De deelnemers krijgen handvatten om het Food defense plan binnen hun organisatie op te stellen en/of aan te scherpen en worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid hierin. Bekijk hier de trainingsagenda. E-learning trainingen Verder bieden wij samen met Normec Training & Education ook e-learning trainingen Food defense en voedselfraude aan. Deze trainingen kunnen per stuk afgenomen worden. Zo kunnen werknemers individueel getraind worden, op een door jou gewenste datum en locatie. Bekijk hier het aanbod aan e-learning trainingen. Training

boxarrow-up

Mystery guest food defense

Je kan er ook voor kiezen om jouw organisatie te laten auditen door het inzetten van een mystery guest. Deze mystery guest zal op een niet afgesproken en onverwacht moment, in samenspraak met de opdrachtgever, jouw organisatie controleren. Onze auditoren zijn volledig op de hoogte van de voedselveiligheidsschema’s en beoordelen de situatie in jouw bedrijf. De auditor probeert in de productieruimte te komen (via de bedoelde routes) en beoordeelt hierbij hoe goed de beveiliging en controle is. Zo geeft deze audit je inzicht in de huidige situatie en eventuele verbeterpunten van jouw organisatie. Audit aanvragen? Meer informatie over onze diensten of een audit aanvragen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

boxarrow-up

Product Integrity Assessment (PIA)

De Product Integrity Assessment (PIA) is ontwikkeld door IFS en enkele grote retailers. Het doel van deze integriteitsstandaard is fraude tegengaan en de productintegriteit te waarborgen door transparantie in de organisatie en ketens te vergroten. De PIA beoordeelt de structuur en implementatie van het integriteitssysteem van een producent. Analyseren en beheersmaatregelen opstellen De standaard bevat eisen omtrent operationele, administratieve, organisatorische en economische processen binnen één bedrijf. Dit is breder dan je gewend bent vanuit kwaliteitsstandaarden zoals BRC Food, IFS Food, etc. Aan de hand van de PIA worden eventuele risico’s geanalyseerd en worden beheersmaatregelen opgesteld om aan de productintegriteit te voldoen. Verantwoordelijkheid en productgarantie Productintegriteit is de garantie dat een product (inhoud en verpakking) volledig voldoet aan wat wordt gecommuniceerd aan klanten en consumenten, inclusief wettelijke vereisten. Het productintegriteit beheersysteem bestaat uit een reeks regelingen die door het bedrijf worden toegepast om de productintegriteit te realiseren en te controleren. Dit is inclusief het beheer van mogelijk risico’s die aanwezig zijn bij de toeleveringsketen. De PIA is bedoeld om alle processen en activiteiten onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf te borgen. Controle van inkomende goederen is een belangrijk onderdeel binnen het integriteitsprogramma. Transparantie in de productstroom Daarnaast omvat de standaard een

boxarrow-up

Risicoscan

Alvorens wijzigingen kunnen worden gedaan om de kans op opzettelijke of onopzettelijke besmetting te verkleinen, moet je op de hoogte zijn van alle mogelijke risico’s. Met een risicoscan, ook wel nulmeting, brengen wij alle mogelijke risico’s in kaart op het gebied van voedselveiligheid (HACCP), Food defense (TACCP) en voedselfraude (VACCP) op alle niveau’s. Aanpakken van de risico’s Na het vaststellen van de risico’s in en om jouw bedrijf, helpen wij je ook met het aanpakken van de aan deze risico’s afgeleidde verbeterpunten. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een Food defense plan, voedselfraudeplan of een ketenbeheersplan. Meer weten over het laten uitvoeren van een risicoscan? Wil je meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoscan of één van onze andere diensten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

boxarrow-up

Risico-inventarisatie

Om te beoordelen waar je in jouw organisatie risico loopt op opzettelijke besmetting of vervalsing in de vorm van Food defense (TACCP) of voedselfraude (VACCP) is het belangrijk om een risico-inventarisatie te maken. TACCP Bij de Threat analyse zal de projectmanager door jouw bedrijf lopen met de ogen van een kwaadwillende medewerker, bezoeker of dienstenleverancier om eventuele risicogebieden vast te stellen. Het terrein en de toegangswegen, bestaande veiligheidsmaatregelen en het productieproces worden onder andere beoordeeld. Er wordt gekeken naar wat voor kwaad iemand kan doen, wáár in het proces zijn er mogelijkheden om kwaad te doen en wat is de slagingskans? Ook wordt door middel van interviews het kennisniveau op het gebied van beveiliging van jouw medewerkers getoetst. VACCP Bij de Vulnerability analyse zal de projectmanager aan de hand van de totale productketen (van boer tot bord) een beoordeling uitvoeren. Op basis van de beoordeling hoe vaak iets mogelijk voor kan komen en de waarschijnlijkheid van ontdekken wordt het risico bepaald. Factoren welke opgenomen worden in de analyse betreffen onder andere historische data, economische factoren, herkomst/oorsprong, complexiteit van de keten, etc. Ondersteuning nodig? Wij ondersteunen je bij een TACCP of VACCP inventarisatie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

boxarrow-up

Productanalyse

De herkomst van ingrediënten is met diverse analysetechnieken te achterhalen. Normec Foodlab kan jouw producten analyseren om zo eventuele voedselfraude aan te tonen. Als jouw toeleveranciers weten dat eventuele fraude snel op te sporen is, zullen ze waarschijnlijk minder snel in de verleiding komen om paardenvlees als rundvlees te verkopen, of om melamine bij de melk te doen. Chemische samenstelling analyseren In laboratoria kan de chemische samenstelling van voedingsmiddelen geanalyseerd worden. Hierbij wordt gezocht naar afwijkingen of specifieke kenmerken waarmee de identiteit van producten onomstotelijk te verifiëren is. Zijn die biologische eieren écht biologisch? Komt die olijfolie écht uit Toscane? Onderzoek naar voedselfraude richt zich bijvoorbeeld op: Het aantonen met een DNA methode van welke diersoort een stuk vlees afkomstig is, dus of het bijvoorbeeld paardenvlees betreft. Het aantonen van de samenstelling, zoals toegevoegde stikstofvervangers in melk, functionele componenten in bijzondere honing en kunstmest in dierlijke mest Productiekenmerken, zoals vriesgeschiedenis Productiemethoden, zoals biologisch, halal, duurzaam Het herleiden van de geografische herkomst, bijvoorbeeld aan de hand van bodemsamenstelling en klimatologische omstandigheden Meer informatie? Hulp nodig of meer weten? Neem gerust contact op. Wij staan voor je klaar.

boxarrow-up

Chain of custody

De productieketens, van oorsprong tot en met de eindconsument, worden steeds complexer. Eén van de redenen is dat de productieketens steeds internationaler worden. Tevens zijn er steeds meer samengestelde producten. Voordat het product bij de eindconsument op het bord ligt zijn er vele schakels aan vooraf gegaan. Daarom wordt chain of custody, ofwel ketenbeheersing, steeds belangrijker. Zo wordt de productieketen goed in kaart gebracht. Naar aanleiding van diverse schandalen verwacht de consument meer transparantie in de gehele keten. Als producent is het belangrijk om volledige transparantie te bieden aan de afnemers. Chain of custody kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Daarmee bied je een duidelijk overzicht van de productieketens binnen jouw bedrijf. Verschillende kwaliteitsstandaarden Bewaking van de keten is essentieel voor de beheersing van de mogelijke risico’s. In diverse kwaliteitsstandaarden, zoals GLOBAL GAP en BRC worden eisen gesteld ten aanzien van de chain of custody. Een sluitende traceerbaarheid, een volledige scheiding en analyse van het proces van de producten zijn onderdelen ter beheersing van de chain of custody. Chain of Custody beoordelen Onze projectmanagers ondersteunen je bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van een ketenbeheersplan. Met behulp van een gefaseerd stappenplan zal de volledige chain of custody beoordeeld worden. Ten eerste zal per product(groep)

boxarrow-up

Massabalans

De afgelopen jaren zijn er diverse schandalen geweest welke betrekking hebben op het gebruik van alternatieve producten. Zoals het gebruik van paardenvlees in plaats van rundvlees. Ook producten met claims bijvoorbeeld biologisch zijn gevoelig voor vervalsing. Traceerbaarheid is hierbij van essentieel belang. Vierkantsvergelijking Een belangrijk middel om bovenstaande schandalen mogelijk aan het licht te brengen is de uitvoering van een massabalans, ook wel vierkantsvergelijking. Bij een massabalans worden de inkomende en uitgaande stroom volledig getraceerd en beoordeeld. Hierbij zal onder andere gebruik worden gemaakt van recepturen, grondstofinformatie, productiegegevens, uitlevergegevens, afvalgegevens, alternatieve stromen, bijvoorbeeld personeelsverkoop, enzovoorts. De inkomende en uitgaande stroom dienen met elkaar overeen te komen. Je kan deze massabalans uit laten voeren van jouw eigen productieproces. Dit bijvoorbeeld om volledige transparantie te kunnen bieden aan jouw afnemers. Tevens kunnen wij een massabalans uitvoeren bij leveranciers. Zo weet je zeker of je wel de producten ontvangt conform de afgesproken specificatie. Meer informatie? Meer informatie over onze diensten? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag met je de mogelijkheden.

boxarrow-up

Audits

In samenwerking met Normec Audits & Inspections voeren wij verschillende audits voor je uit. Van interne en  leveranciersaudits tot ketenaudits. In onder andere de BRC, IFS, FSSC 22000 en HACCP eisen wordt namelijk gesteld dat audits door competente food safety auditoren dienen te worden uitgevoerd. Volledig op de hoogte Onze auditoren zijn volledig op de hoogte van alle mogelijke TACCP en VACCP risico’s en ze kennen de voedselveiligheidsschema’s. Ze hebben aandacht voor alle schakels in jouw productieprocessen. Heb je hulp nodig hebben met het wijzigen van verbeterpunten? Dan kan je ook rekenen op onze hulp. Een audit aanvragen? Wil je meer informatie over onze diensten of een audit aanvragen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nl
Offerte aanvragen
FoodTrust gaat verder als Normec Foodtrust

FoodTrust heet vanaf 1 september Normec Foodtrust. Met de naamswijziging is nog duidelijker dat wij onderdeel zijn van Normec Foodcare. Hierdoor treedt Normec Foodcare als één krachtig merk naar buiten toe.

Als expert op het gebied van Food defense (TACCP), voedselfraude (VACCP) en crisismanagement ondersteunen wij bedrijven om een transparante voedselketen te bevorderen.

 

Sluiten